Årsmöte Stuvsta IF - Tisdag den 24 april 19.00 på Stuvsta IF:s kansli
Välkommen till Stuvsta IF!
Välkommen till vår nya hemsida!
För att bli ny medlem, klicka här.

Stuvsta Idrottsförening är idag en av Huddinge kommuns största idrottsföreningar med fler än 1200 medlemmar inklusive ca 170 ledare. Den är också en av södra Stockholms äldsta föreningar.

Med våra fina värderingar är vi en förening att vara stolt över. Vi verkar för att skapa de bästa förutsättningarna att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt.

Stuvsta IF:s värdeord är: GLÄDJE, KVALITET och KLUBBKÄNSLA.
Import av matcher
2018-04-11 14:30

Hej !

Vi vill göra alla ledare uppmärksamma på att när ni importerar alla matcher till kalendern i Sportadmin så ändras inte de matcher som stryks eller byter matchdatum utan där måste ni själva uppdatera vad som händer.


Med vänlig hälsning Kansliet

Stuvsta IF söker revisor.
2018-04-09 18:32
Stuvsta IF söker revisor
Efter många års trogen tjänst är det dags för Daniel Maurer att lämna över revisorsuppdraget i Stuvsta IF till någon annan.

Uppdraget innebär normal revisors granskning av föreningens bokföring inför årsbokslut så som:
 
  • att stadgarna följs
  • verifikationerna och se om de har bokförts på ett korrekt sätt
  • bokföringen i övrigt och se om den stämmer med verkligheten
  • att budgetuppföljning görs
  • balans- och resultaträkningen och årssammanställningen (eller motsvarande) med verksamhets­berättelse
  • föreningens försäkringar och se till att föreningen har ett ordent­ligt försäkringsskydd
  • styrelsens uppläggning av internkontrollen
  • styrelsens förvaltning, dvs att nödvändiga beslut har fattats och att de fattade besluten verkligen har genomförts.


Intresserade kan höra av sig till Madde på Stuvsta IF kansli.
Email:madde.andreasson@stuvstaif.se
Tele:  070-742 45 36


Årsmöte 2018
2018-03-19 15:12
ÅRSMÖTE STUVSTA IF 2018

 

Tisdag den 24 april 19.00 på Stuvsta IF:s kansli

 

 

 

Förslag till dagordning

§ 1

Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4

Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5

Fråga om mötets behöriga utlysning.

§ 6

Fastställande av föredragningslista.

§ 7

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b)    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senast räkenskapsåret. Fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter 2019.

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 12

Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

§ 13

Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.

§ 14

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 15

Beslut om styrelsearvoden.

§ 16

Val av

a)      ordförande i styrelsen för en tid av 1 år;

b)      3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c)      3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

d)      revisorer jämte suppleant för en tid på 1 år;

e)      valberedning för en tid på 1 år

f)       Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 17

Övriga frågor.

§ 18

 

Årsmötets avslutande

 

 

 

 

Motioner ska inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

Styrelsens ekonomiska redovisning kommer att finnas på kansliet en vecka innan årsmötet.

 

 

Välkommen hälsar styrelsen för Stuvsta IF

Dags för årets ledarkonferens
2018-02-25 16:39

Lördag den 17 mars har föreningen bjudit in alla ledare för en heldag tillsammans med en av Sveriges mest kända idrottspsykologer Johan Fallby. 

Konferensen har temat: "Spelarutveckling och motivationsklimat". Dagen avslutas med middag. 

Ni som är ledare - se till att anmäla er snarast om du inte redan har gjort det! 

Inbjudan har skickats ut och anmälningslänken är denna: 

http://fotbollszonen.se/anmal/anmal.aspx?Id=2e5571fa-b533-4eae-9a86-21e4d805ae7a 

 

Vi ser fram emot att träffa er alla,

 

MvH

Kansliet, sportkommittén och styrelsen i Stuvsta IF 

Nyheter från vår verksamhet
Herr A-Lag, 22/04 20:22 
Damlaget, 22/04 19:38 
Herr A-Lag, 21/04 09:28 
Damjuniorer, 21/04 09:19 
F 05, 20/04 12:05 
F 05, 20/04 10:39 
F 05, 20/04 10:34 
Damjuniorer, 15/04 23:52 
F 11, 15/04 14:46 
 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier