Välkommen till Stuvsta IF!
Välkommen till vår nya hemsida!
För att bli ny medlem, klicka här.

Stuvsta Idrottsförening är idag en av Huddinge kommuns största idrottsföreningar med fler än 1200 medlemmar inklusive ca 170 ledare. Den är också en av södra Stockholms äldsta föreningar.

Med våra fina värderingar är vi en förening att vara stolt över. Vi verkar för att skapa de bästa förutsättningarna att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt.

Stuvsta IF:s värdeord är: GLÄDJE, KVALITET och KLUBBKÄNSLA.
Årsmöte 2018
2018-03-19 15:12
ÅRSMÖTE STUVSTA IF 2018

 

Måndagen den 24 april 19.00 på Stuvsta IF:s kansli

 

 

 

Förslag till dagordning

§ 1

Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4

Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5

Fråga om mötets behöriga utlysning.

§ 6

Fastställande av föredragningslista.

§ 7

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b)    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senast räkenskapsåret. Fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter 2019.

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 12

Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

§ 13

Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.

§ 14

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 15

Beslut om styrelsearvoden.

§ 16

Val av

a)      ordförande i styrelsen för en tid av 1 år;

b)      3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c)      3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

d)      revisorer jämte suppleant för en tid på 1 år;

e)      valberedning för en tid på 1 år

f)       Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 17

Övriga frågor.

§ 18

 

Årsmötets avslutande

 

 

 

 

Motioner ska inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

Styrelsens ekonomiska redovisning kommer att finnas på kansliet en vecka innan årsmötet.

 

 

Välkommen hälsar styrelsen för Stuvsta IF

Dags för årets ledarkonferens
2018-02-25 16:39

Lördag den 17 mars har föreningen bjudit in alla ledare för en heldag tillsammans med en av Sveriges mest kända idrottspsykologer Johan Fallby. 

Konferensen har temat: "Spelarutveckling och motivationsklimat". Dagen avslutas med middag. 

Ni som är ledare - se till att anmäla er snarast om du inte redan har gjort det! 

Inbjudan har skickats ut och anmälningslänken är denna: 

http://fotbollszonen.se/anmal/anmal.aspx?Id=2e5571fa-b533-4eae-9a86-21e4d805ae7a 

 

Vi ser fram emot att träffa er alla,

 

MvH

Kansliet, sportkommittén och styrelsen i Stuvsta IF 

Tränarutbildning
2018-01-19 11:59

Hej !

 

Om du är intresserad att gå tränarutbildning C-diplom så kommer det inom kort att finnas en möjlighet till det här i Stuvsta.

 

Tränarutbildning C-diplom är uppdelad på 2 heldagar och lite självstudier mellan kursdagarna och perfekt utbildning för alla våra ungdomsledare samt ett krav för att sedan kunna anmäla sig till B-diplom.

 

Datum för C-diplom 1 är 11 februari och för C-diplom 2 25 mars perfekt tid alltså innan säsongen sparkar igång. Antalet platser är begränsat.

 

Anmälan gör du på Fotbollszonen.se som är ett nytt verktyg vi kommer att jobba med förhoppningsvis i många år framåt och detta används av samtliga klubbar i Stockholms län och på denna sida kommer allt att läggas upp ni i fortsättningen skall anmäla er till. Gå in på Fotbollszonen.se och välj zonen Huddinge. Mer info om detta verktyg kommer att komma.

 

Mvh Bosse

Stuvsta IF årsmöte 2018
2018-01-03 20:35
Tisdagen 24 april kl 19.00 är det dags för årsmötet 2018.
Kallelse och mer information kommer att skickas ut och göras tillgänglig inom kort.

Nyheter från vår verksamhet
Herr A-Lag, 23/03 14:31 
P 08:4, 19/03 20:26 
P 05:4, 19/03 18:41 
F 04, 18/03 11:02 
P 12:1, 18/03 11:00 
 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier